Algemene voorwaarden Tailwind Crowd B.V.

 

 1. Definities
Afronding en Sluiting De Toezeggingen van Investeerders zijn naar het oordeel van Tailwind Crowd toereikend om de Financieringsaanvraag van Enterpreneur te vervullen, waardoor de Entrepreneur de Lening of Schenking kan verkrijgen;
Bedenktermijn De wettelijke termijn van 14 kalenderdagen, welke aanvangt op het moment waarop Investeerder een Schenkingsovereenkomst of een Leningovereenkomst is aangegaan en die de Investeerder het recht geeft om zijn Toezegging op een Schenkingsaanvraag of Leningaanvraag te wijzigen of te annuleren;
Beloning Een niet in geld uitgedrukte wederdienst die de Entrepreneur verstrekt aan de Investeerder nadat de Investeerder een Schenking heeft gedaan;
EGI Een Europese vergunninghoudende elektronischgeldinstelling, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, die de administratieve en financiële afhandeling van de geldstromen van en naar de Investeerders en Entrepreneurs afhandelt op instructie van Tailwind Crowd.
Entrepreneur Een rechtspersoon die kapitaal wil aantrekken van Investeerders ten behoeve van een zakelijk doel, door gebruik te maken van de door Tailwind Crowd via het Tailwind Platform aangeboden diensten;
Financieringsaanvraag Een Leningaanvraag of een Schenkingsaanvraag;
Gebruiker Entrepreneur en/of Investeerder;
Inschrijvingstermijn De periode waarin Investeerders kunnen inschrijven op de Financieringsaanvraag;
Investeerder Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Entrepreneurs kan en wil voorzien in hun behoefte aan kapitaal via het door Tailwind Crowd geëxploiteerde Tailwind Platform;
Investering Het bedrag dat Investeerder uitleent of wil uitlenen aan
Entrepreneur(s);
Lening Het totale bedrag dat de Entrepreneur wenst te lenen of leent van verschillende Investeerders
Leningaanvraag Het door een Entrepreneur op het Tailwind Platform geplaatste verzoek strekkende tot het lenen van een geldbedrag. Dit verzoek wordt voorzien van bedrijfsinformatie over de Entrepreneur en bevat de specificaties van het gewenste geldbedrag;
Leningovereenkomst De overeenkomst van geldlening die wordt gesloten tussen Entrepreneur en de Investeerder;
Project account De account die wordt beheerd door de EGI en die functioneert als een escrow account ten behoeve van het verzamelen van gelden en het verrichten van betalingen door Investeerders aan Entrepreneur en vice versa;
Serviceovereenkomst De overeenkomst tussen de Entrepreneur en Tailwind Crowd, waarin de onderlinge relatie is vastgelegd, waaronder begrepen – doch niet uitsluitend – de dienstverlening door Tailwind Crowd, de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van een Tailwind-account en het Project account, het Tailwind Platform en met betrekking tot de Financieringsaanvragen;
Schenking Het totale bedrag dat door Investeerder(s) wordt geschonken aan een Entrepreneur, waarvoor Investeerder(s) een Beloning ontvangen;Het totale bedrag dat door Investeerder(s) wordt geschonken aan een Entrepreneur, waarvoor Investeerder(s) een Beloning ontvangen;
Schenkingsaanvraag De overeenkomst van schenking die wordt gesloten tussen Entrepreneur en meerdere Investeerders;
Tailwind-account Een afgeschermd deel van het Tailwind Platform waarop de Investeerder c.q. Entrepreneur onder meer zijn persoonlijke informatie kan bekijken (waaronder de Leningovereenkomsten en/of Schenkings-overeenkomsten waarbij deze partij is), opdrachten kan initiëren, inzicht in zijn e-wallet bij de EGI kan krijgen en informatie over projecten kan bekijken;
Tailwind Crowd De besloten vennootschap Tailwind Crowd B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht, Herenstraat 10A (3512 KC), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61088196, een vennootschap die via haar Tailwind Platform vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar brengt en beoogt Leningovereenkomsten en Schenkingsovereenkomsten tussen Investeerders en Entrepreneurs tot stand te brengen;
Tailwind Platform De door Tailwind Crowd beheerde website: www.tailwindcrowd.com;
Toezegging De toezegging door de Investeerder in verband met de Financieringsaanvraag van de Entrepreneur, welke bedoeld is om – afhankelijk van het soort Financieringsaanvraag – jegens de Entrepreneur de verplichting aan te gaan een bedrag te lenen of te schenken
 1. Algemene toepassing
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Tailwind Platform en elke overige rechtsbetrekking tussen Gebruiker en Tailwind Crowd. Dat is slechts anders als dat expliciet overeengekomen is tussen Gebruiker en Tailwind Crowd.
  2. Deze algemene voorwaarden worden via het Tailwind Platform aan Gebruikers ter beschikking gesteld op een wijze zodat deze door Gebruiker kunnen worden opgeslagen en bewaard.
  3. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek aan Gebruiker toegezonden zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht.
  4. Indien op enig moment één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige onderdelen van deze algemene voorwaarden gelden en volledig van toepassing.
  5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend toegestaan indien schriftelijk overeengekomen tussen Tailwind Crowd en Gebruikers. Iedere vorm van elektronische communicatie wordt aangemerkt als zijnde schriftelijk.
  6. Tailwind Crowd behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De Gebruiker wordt uiterlijk een maand voordat de wijziging van kracht wordt daarvan schriftelijk door Tailwind Crowd op de hoogte gesteld. Indien Gebruiker niet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van de wijzigingen Tailwind Crowd schriftelijk heeft gemeld de wijzigingen niet te aanvaarden, dan wordt Gebruiker geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

 

 1. Tailwind Crowd
  1. Tailwind Crowd ondersteunt het bijeenbrengen van vraag en aanbod van kapitaal via het Tailwind Platform.
  2. Tailwind Crowd bemiddelt voor Gebruikers met betrekking tot de dienstverlening van de EGI. Naar aanleiding van de bemiddeling door Tailwind Crowd komt er een zelfstandige relatie tot stand tussen de Gebruiker en de EGI. De rechtsverhouding die daarbij ontstaat is niet afhankelijk van het voortbestaan van Tailwind Crowd.
  3. Tailwind Crowd verstrekt geen advies aan Gebruikers.
  4. Tailwind Crowd biedt ondersteuning middels een helpdesk voor het beantwoorden van vragen van Gebruikers van het Tailwind Platform.
  5. Tailwind Crowd begeleidt Entrepreneurs bij het op het Tailwind Platform presenteren van een Financieringsaanvraag.
  6. Tailwind Crowd verzorgt de administratieve afwikkeling van de Leningsovereenkomsten en/of Schenkingsovereenkomsten.
  7. Tailwind Crowd instrueert de EGI ter uitvoering van betaalopdrachten voor Gebruikers. Deze betaalopdrachten worden gegeven in het kader van de Leningovereenkomst en/of de Schenkingsovereenkomst en/of de Serviceovereenkomst.
  8. Tailwind Crowd brengt geen kosten in rekening voor informatie die Tailwind Crowd uit hoofde van de wet dient te verstrekken.
  9. Tailwind Crowd bewaart haar administratie in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.
  10. Een uittreksel uit de administratie van Tailwind Crowd strekt tegenover Gebruiker tot volledig bewijs, tenzij de Gebruiker tegenbewijs levert

 

 1. Toezicht
  1. Tailwind Crowd opereert op basis van een vergunning als bedoeld in artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht. Deze vergunning is verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten, die toezicht houdt op Tailwind Crowd.
  2. Tailwind Crowd stelt de informatie en gegevens betreffende de relevante toezichthouders en het register als bedoeld in artikel 59e lid 1 sub b van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft beschikbaar via het Tailwind Platform.

 

 1. Tailwind-account
  1. Om het gebruiksrecht op het Tailwind Platform te verkrijgen dient de Gebruiker een Tailwind-account aan te maken via het Tailwind Platform en een e-wallet aan te houden bij de EGI. Indien ten tijde van het openen van het Tailwind-account nog geen e-wallet bij de EGI wordt aangehouden, wordt bij het aanmaken van het Tailwind-account tevens een e-wallet bij de EGI geopend.
  2. Bij het aanmaken van een Tailwind-account dient de Gebruiker meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn en is de Gebruiker verplicht juiste en niet misleidende gegevens in te vullen. Gebruiker is verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn gegevens in het Tailwind-account, zodat deze juist en/of volledig zijn.
  3. Voor het aanmaken van een Tailwind-account wordt de identiteit van een Gebruiker geïdentificeerd en geverifieerd door Tailwind Crowd. Tailwind Crowd doet dit aan de hand van de gegevens die Gebruiker verstrekt in het kader van het klantacceptatie-proces van de EGI met betrekking tot het openen van een e-wallet. Gebruiker stemt er mee in dat de gegevens die verstrekt worden ten behoeve van het klantacceptatie-proces van de EGI, door Tailwind Crowd worden gebruikt voor de identificatie en verificatie van de identiteit van de Gebruiker en het openen van het Tailwind-account.
  4. Het is Gebruiker slechts toegestaan zich toegang te verschaffen tot het Tailwind Platform op de door Tailwind Crowd voorgeschreven wijze. De Investeerder kan uitsluitend toegang verkrijgen tot het Tailwind Platform door met zijn persoonlijke inloggegevens in te loggen op het Tailwind Platform.
  5. Voor de toegang tot het Tailwind Platform ontvangt Gebruiker persoonlijke inloggegevens. Gebruiker is verplicht zijn persoonlijke inloggegevens op een veilige plaats te bewaren en niet te delen met derden. Indien Gebruiker merkt dat zijn Tailwind-account wordt gebruikt door een derde, dient de Gebruiker Tailwind Crowd daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Tailwind Crowd kan vervolgens maatregelen nemen.
  6. Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht via het Tailwind-account van Gebruiker.
  7. Opname van gelden kan alleen worden uitgevoerd door overboeking naar een bij Tailwind Crowd en/of de EGI geregistreerde bankrekening die te naam is gesteld van de Gebruiker.
  8. Het opvoeren of wijzigen van een bankrekening kan alleen door Gebruiker zelf, door het verrichten van een betaling van een betaalrekening met identieke tenaamstelling gehouden bij een bank gevestigd in de Europese Unie.
  9. Een Gebruiker kan zijn Tailwind-account uitsluitend opheffen indien hij geen partij is in een of meer lopende Leningovereenkomsten of Schenkingsovereenkomsten en ook geen Toezeggingen heeft gedaan ter zake een Financieringsaanvraag. Opheffing kan alleen geschieden door middel van het bij Tailwind Crowd indienen van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek.
  10. Tailwind Crowd behoudt zich het recht voor om Gebruiker de toegang tot zijn Tailwind-account te ontzeggen, indien Gebruiker naar het oordeel van Tailwind Crowd onrechtmatig heeft gehandeld jegens Tailwind Crowd of een derde, dan wel zijn Tailwind-account langer dan een periode van 24 maanden niet heeft gebruikt, dan wel in strijd handelt of heeft gehandeld of met deze algemene voorwaarden en/of enige andere overeenkomst met Tailwind Crowd, de Serviceovereenkomst daaronder begrepen.
  11. Ontzegging van de toegang tot het Tailwind-account door Tailwind Crowd laat onverlet de rechten en plichten van Gebruiker in relatie tot de EGI.

 

 1. Belastingen
  1. Het door Tailwind Crowd verleende recht op het gebruik van een Tailwind-account omvat uitsluitend de bevoegdheden die de Gebruiker in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Daarmee is tevens het beoogde doel en het gebruik van het Tailwind Platform bepaald.
  2. Het gebruiksrecht van de Investeerder omvat de volgende handelingen:
   1. het doen van een Toezegging met betrekking tot een Financieringsaanvraag en het wijzigen of annuleren van zijn Toezegging mits de Bedenktermijn nog niet is verstreken;
   2. inzicht in alle Toezeggingen en Investeringen en in de overeenkomsten waarbij de Investeerder partij is;
   3. inzicht in diens relatie tot de EGI en in diens e-wallet bij de EGI
  3. Het gebruiksrecht van de Entrepreneur omvat de volgende handelingen:
   1. het plaatsen van een Financieringsaanvraag en het wijzigen of verwijderen van zijn Financieringsaanvraag;
   2. inzicht in alle Toezeggingen en Investeringen met betrekking tot Financierings-aanvragen en in de overeenkomsten waarbij de Entrepreneur partij is;
   3. inzicht in diens relatie tot de EGI en in diens e-wallets bij de EGI, daaronder begrepen de escrow accounts.
  4. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Tailwind Crowd is het de Gebruiker niet toegestaan het gebruiksrecht over te dragen aan of op enige wijze beschikbaar te stellen voor derden.
  5. Tailwind Crowd behoudt zich het recht voor om de functionaliteiten van het Tailwind Platform te allen tijde te wijzigen. Het gebruiksrecht kan hierdoor veranderingen ondergaan.

 

 1. Gebruiksvoorwaarden Tailwind Platform
  1. Het is Gebruiker niet toegestaan de belangen van Tailwind Crowd of van derden te schaden middels gebruik van het Tailwind Platform. Het Tailwind Platform mag uitsluitend worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden. Het Tailwind Platform mag niet worden gebruikt voor het plaatsen of verspreiden van materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is jegens derden.

 

 1. Financieringsaanvraag
  1. Een Financieringsaanvraag wordt door Entrepreneur in samenwerking met Tailwind Crowd opgesteld.
  2. Tailwind Crowd kan de modaliteiten bepalen met betrekking tot de vormgeving van een Financieringsaanvraag , waaronder begrepen – doch niet uitsluitend – de hoofdsom, de looptijd van de Lening of Schenking en – indien van toepassing – het rentepercentage dat Entrepreneur bereid is te betalen. Dit wordt vastgelegd in de Financieringsaanvraag en in de Leningovereenkomst of Schenkingsovereenkomst. In het geval van een Leningovereenkomst wordt de rente maandelijks achteraf in rekening gebracht.
  3. Een op het Tailwind Platform gepresenteerde Financieringsaanvraag wordt beschouwd als een aanbod aan Investeerders.
  4. Gedurende de Inschrijvingstermijn kunnen Investeerders dit aanbod aanvaarden door een Toezegging te doen via hun Tailwind-account, met inachtneming van het minimumbedrag als bedoeld in artikel 9b.

 

 1. Investering
  1. Het besluit om een Investering te doen via het Tailwind Platform doet Investeerder volledig zelfstandig en voor eigen rekening en risico. Tailwind Crowd adviseert niet en is niet betrokken bij, noch verantwoordelijk voor dit besluit.
  2. Investeerder bepaalt voor welk bedrag wordt ingeschreven op een Financierings-aanvraag, met inachtneming van het minimumbedrag van een Lening en/of Schenking zoals omschreven in de Financieringsaanvraag.
  3. Het inschrijven op een Financieringsaanvraag geschiedt via het doen van een Toezegging door de Investeerder, waarna de Investering wordt overgeschreven van de e-wallet van Investeerder naar het betrokken Project account.
  4. Een Toezegging kan gewijzigd of geannuleerd worden via het Tailwind-account van Investeerder. Dit kan plaatsvinden zolang de Inschrijvingstermijn nog niet is verstreken en tot het moment van de Afronding en Sluiting van de betreffende Financierings-aanvraag.
  5. Tailwind Crowd is gerechtigd een maximum te verbinden aan het bedrag waarvoor een Investeerder kan inschrijven op een Financieringsaanvraag. Tailwind Crowd is dan verplicht dat maximum aan Investeerders bekend te maken.
  6. Een Investeerder kan niet meer investeren dan er aan tegoed in zijn e-wallet bij de EGI wordt aangehouden.
  7. De Investeerder machtigt Tailwind Crowd om de EGI namens de Investeerder een instructie te geven met betrekking tot de onder c beschreven betalingstransactie. Door het overmaken van de Investering vanuit de e-wallet van Investeerder, die door de EGI op naam van de Investeerder wordt aangehouden, stemt Investeerder in met de betaling aan de Entrepreneur als beschreven in artikel 13.
  8. Investeerder kan de in het vorige lid beschreven instemming te allen tijde intrekken, totdat de betaalopdracht onherroepelijk is geworden. De Investeerder kan de betaalopdracht niet meer herroepen vanaf het moment waarop de voor de Investeerder geldende Bedenktermijn is verstreken.

 

 1. Inschrijvingstermijn
  1. Tailwind Crowd stelt per Financieringsaanvraag een Inschrijvingstermijn vast en Tailwind Crowd bepaalt of de termijn van de Inschrijvingstermijn verstreken is.
  2. Tailwind Crowd kan in overleg met de Entrepreneur bepalen dat de Inschrijvingstermijn wordt verlengd.
  3. De Inschrijvingstermijn wordt via het Tailwind Platform bekend gemaakt.
  4. Na ommekomst van de (verlengde) Financieringstermijn kan niet meer worden ingeschreven op de Financieringsaanvraag.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst
  1. Een Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst wordt aangegaan tussen een Investeerder en de Entrepreneur. Tailwind Crowd is daarbij geen contractspartij.
  2. Het aangaan van de Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst geschiedt door de Toezegging van de Investeerder. Met de Toezegging aanvaardt de Investeerder het aanbod dat de Entrepreneur doet in de vorm van de Financieringsaanvraag.
  3. Een Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de Afronding en Sluiting van de Financieringsaanvraag binnen de Inschrijvingstermijn.
  4. Tailwind Crowd bepaalt of de Afronding en Sluiting van de Financieringsaanvraag gegeven is.
  5. Als de opschortende voorwaarde niet is vervuld komt de Leningsovereenkomst en/of de Schenkingsovereenkomst niet tot stand.
  6. Als de opschortende voorwaarde wel is vervuld komt de Leningovereenkomst en/of de Schenkingsovereenkomst tot stand.
  7. De Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst wordt door Tailwind Crowd voorbereid en opgesteld en door zowel de Investeerder als de Entrepreneur beoordeeld en digitaal ondertekend.

 

 1. Bedenktermijn
  1. De Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst kan door Investeerder worden ontbonden binnen de Bedenktermijn via het sturen van een e-mail aan info@tailwindcrowd.com.
  2. De Bedenktermijn vangt aan op het in artikel 11 onder b beschreven moment waarop de Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst wordt aangegaan.
  3. Na ommekomst van de Bedenktermijn is de Leningovereenkomst en/of Schenkings-overeenkomst slechts te ontbinden voor zover in die overeenkomst is bepaald.

 

 1. Betaling aan Entrepreneur
  1. Indien de Leningovereenkomst en/of de Schenkingsovereenkomst tot stand is gekomen en de Bedenktermijnen zijn verstreken, wordt de totale som aan Investeringen met betrekking tot de betrokken Financieringsaanvraag uitbetaald aan de Entrepreneur.
  2. De totale som aan Investeringen wordt betaald vanuit de Project account die bij de EGI wordt aangehouden.

 

 1. Risico’s
  1. Tailwind Crowd kan niet garanderen dat Investeerder enig financieel voordeel gaat behalen door te investeren via het Tailwind Platform.
  2. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verklaart de Investeerder zich bewust te zijn van de navolgende risico’s:
   1. De Leningen en/of Schenkingen zijn voor eigen rekening en risico.
   2. De Investeerder ontvangt geen betalingen (meer) vanaf het moment dat Entrepreneur niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, om welke reden dan ook. Investeerder kan zijn Investering in de betreffende onderneming dus geheel of gedeeltelijk verliezen.
   3. Investeerder verwerft geen zekerheden met betrekking tot enige Lening.
   4. Mogelijk verkrijgt de Entrepreneur naast financiering via het Tailwind Platform ook financiering via een andere partij, zoals een bank. Investeerder is zich ervan bewust dat die andere partij een sterkere verhaalspositie heeft als deze zekerheden en/of voorrangsrechten heeft bedongen en daardoor als eerst zal worden terugbetaald. Mogelijk wordt de Investeerder niet terugbetaald.
   5. Het is risicovol om een Lening te verstrekken aan derden, een Investering kan daarom een hoog risico omvatten.
  3. Tailwind Crowd benadrukt het belang van een goede spreiding van Investeringen in crowdfunding over een groter aantal Financieringsaanvragen.
  4. Als het stellen van een waarborgsom van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld bij de betreffende Financieringsaanvraag.
  5. Met betrekking tot een Schenking is de Investeerder zich ervan bewust dat het verkrijgen van een Beloning afhankelijk is van het vervullen van de voorwaarde die daaromtrent is overeengekomen in de Schenkingsovereenkomst, zoals bijvoorbeeld het succesvol afronden van het project waarvoor Entrepreneur financiering heeft aangevraagd. Tailwind Crowd biedt geen enkele garantie op de vervulling van een dergelijke voorwaarde.

 

 1. Betaling aan Investeerder
  1. De rente- en aflossingsverplichtingen van de Entrepreneur geschieden conform het bepaalde in de Leningovereenkomst en vangen aan na ommekomst van de eerste volle maand na ontvangst van de Lening door de Entrepreneur.
  2. De Entrepreneur lost de Lening af conform het schema als opgenomen in de Financieringsaanvraag. Deze periode vangt aan na ommekomst van de eerste volle maand na uitbetaling van de Lening aan Entrepreneur.
  3. Als een (deel van een) Investering onmiddellijk opeisbaar is geworden, zal dit zo snel mogelijk kenbaar gemaakt worden aan Tailwind Crowd. Tailwind Crowd zal contact opnemen met de Entrepreneur en trachten de betalingen alsnog te laten plaatsvinden.
  4. Als de Entrepreneur in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van een Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst, kan Investeerder Tailwind Crowd verzoeken te bespoedigen dat Entrepreneur zijn verplichtingen alsnog nakomt en kan Investeerder Tailwind Crowd zo nodig machtigen voor deze op te treden. Tailwind Crowd is niet verplicht aan een dergelijk verzoek mee te werken.

 

 1. Tarieven en kosten
  1. Voor het gebruik van het Tailwind Platform worden aan de Investeerder geen kosten in rekening gebracht.
  2. Gebruikers zijn een ‘Transaction cost pass-through fee’ verschuldigd aan Tailwind Crowd. Deze ‘Transaction cost pass-through fee’ wordt in rekening gebracht op het moment dat gelden het Tailwind Platform verlaten en uitbetalingen geschieden op de bankrekening van Investeerder of Entrepreneur.
  3. Entrepreneur is fees verschuldigd aan Tailwind Crowd (waronder de ‘success fee’, ‘loan set up fee’ en ‘administration fee’). Deze fees worden in rekening gebracht aan Entrepreneur in lijn met het hetgeen daarover is bepaald in de Serviceovereenkomst.
  4. Tailwind Crowd kan de fee of fees die de Gebruiker verschuldigd is aan Tailwind Crowd verrekenen met gelden (zoals de Lening, rente en/of aflossing) die aan de Gebruiker zijn uit te betalen door deze te incasseren in de e-wallet van de Gebruiker. Gebruiker machtigt Tailwind Crowd om deze incasso te verrichten.
  5. Tailwind Crowd publiceert een overzicht van de actuele tarieven en kosten op het Tailwind Platform.

 

 1. Machtiging
  1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden verstrekt Investeerder een onherroepelijke machtiging aan Tailwind Crowd voor het incasseren van de verschuldigde ‘Transaction cost pass-through fee’, voor het namens Investeerder geven van instructies aan de EGI inzake betalingstransacties en voor het incasseren van fees.
  2. Investeerder verstrekt Tailwind Crowd door acceptatie van deze algemene voorwaarden een onherroepelijke machtiging om namens Investeerder de totstandkoming van een Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst te voorkomen voordat de Lening of Schenking aan de Entrepreneur is overgemaakt als, naar oordeel van Tailwind Crowd, de (financiële) situatie van de Entrepreneur daartoe aanleiding geeft of er anderszins aanleiding is te vrezen dat de Entrepreneur niet aan haar verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

 

 1. Data privacy
  1. Tailwind Crowd heeft een Privacybeleid dat is te raadplegen via het Tailwind Platform. Het Privacybeleid geldt voor alle huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Tailwind Crowd en Gebruiker.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Tailwind Crowd plaatst de informatie op het Tailwind Platform met de grootst mogelijke zorg. Desondanks kunnen onvolledigheden en onjuistheden niet altijd voorkomen worden. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de op het Tailwind Platform aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Tailwind Crowd.
  2. Tailwind Crowd is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op een website die is gelinkt van of naar het Tailwind Platform.
  3. Tailwind Crowd is aansprakelijk voor het geven van de juiste instructies aan de EGI inzake de uitvoering van betaalopdrachten van Gebruikers in het kader van een Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst en inzake het incasseren van fees.
  4. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van het Tailwind Platform.
  5. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen verband houdende met het Tailwind Platform. Op Tailwind rust echter wel een inspanningsverplichting om het Tailwind Platform goed te laten functioneren.
  6. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt of mocht lijden, die verband houdt met of voortvloeit uit de dienstverlening in het kader van de algemene voorwaarden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld bij Tailwind Crowd.
  7. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het plaatsen van een Financieringsaanvraag op het Tailwind Platform of de manier waarop de bijbehorende informatie wordt gepresenteerd.
  8. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat Gebruiker geen, dan wel onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt.
  9. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de omstandigheid dat met betrekking tot een Financieringsaanvraag geen Toezegging volgt, dan wel dat Toezeggingen worden gewijzigd of geannuleerd.
  10. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor enige schade voor de Entrepreneur die voortvloeit uit door de Investeerder teruggevorderde gelden vanwege chargebacks van credit card betalingen door die Investeerder.
  11. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van verplichtingen die Gebruikers jegens elkaar hebben zoals vastgelegd in de Leningovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst.
  12. Tailwind Crowd is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Gebruikers lijden respectievelijk maken als de Leningsovereenkomst en/of Schenkingsovereenkomst wordt beëindigd.
  13. Indien de aansprakelijkheid van Tailwind Crowd is vastgesteld, is haar aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500,00 per Gebruiker.
  14. Gebruiker vrijwaart Tailwind Crowd voor eventuele schade die derden lijden in verband met de uitvoering van de Leningovereenkomst of Schenkingsovereenkomst en het gebruik van het Tailwind Platform, welke schade het gevolg is van handelen of nalaten van Gebruiker, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Tailwind Crowd. Eventuele kosten die Tailwind Crowd maakt en schade die Tailwind Crowd lijdt in verband met aanspraken van derden komen voor rekening en risico van Gebruiker.
  15. Gebruiker vrijwaart Tailwind Crowd voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Gebruiker geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten die Tailwind Crowd maakt en schade die Tailwind Crowd lijdt in verband met aanspraken van derden komen voor rekening en risico van Gebruiker.

 

 1. Overmacht
  1. In geval van overmacht is Tailwind Crowd niet gehouden om haar verplichtingen jegens Gebruikers na te komen. Tailwind Crowd kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen met betrekking tot Gebruikers opschorten.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet aan Tailwind Crowd toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: brand, blokkades, ziekte van personeel, technische problemen aangaande internet en de bereikbaarheid van het Tailwind Platform.

 

 1. Klachten
  1. Tailwind Crowd beschikt over een klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gericht aan info@tailwindcrowd.com. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een klacht stuurt Tailwind Crowd een reactie. In die reactie worden de vervolgstappen vermeld die worden genomen om de klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.
  2. Tailwind Crowd is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
  3. Klachten die betrekking hebben op Entrepreneurs die niet voldoen aan hun verplichtingen jegens Investeerders, worden door Tailwind Crowd doorgestuurd naar de betreffende Entrepreneur. Tailwind Crowd wordt hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van Entrepreneur.

 

 1. Overdracht aan derden
  1. Tailwind Crowd kan delen van de dienstverlening uitbesteden aan derden met in achtneming van de regels op het gebied van uitbesteding uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht en gerelateerde regelgeving.
  2. Gebruiker mag zijn rechten en plichten uit enige overeenkomst met Tailwind Crowd niet overdragen aan een derde.

 

 1. Nawerking
  1. De artikelen in deze voorwaarden die bestemd zijn om voort te duren nadat de Tailwind-accounts en/of overeenkomsten gesloten met Tailwind Crowd zijn beëindigd, blijven van kracht nadat de betreffende Tailwind-accounts of overeenkomsten zijn beëindigd. Dat betreft in ieder geval de artikelen 2, 14, 19 en 20.

 

 1. Rechtskeuze en bevoegde rechter
  1. Deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Tailwind Crowd worden beheerst door het Nederlandse recht.
  2. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden of de rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Tailwind Crowd worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!