1. Persoonsgegevens
  1. TailwindCrowd verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens om haar dienstverlening naar en overeenkomsten tussen Investeerders en Geldleners uit te voeren binnen de kaders die daar door wetgever en toezichthouders aan worden gesteld. He verwerken van deze persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving.
  2. Gebruiker heeft het recht bij TailwindCrowd op te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Ook is Gebruiker bevoegd TailwindCrowd te verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Gebruiker kan van deze rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via het Online Platform of via een e-mail.

 

 1. Technologie en veiligheid
  1. TailwindCrowd maakt gebruik van cookies om u (anoniem) te herkennen en te helpen als een frequente bezoeker en om patronen op te sporen op onze site. Wij gebruiken deze informatie om TailwindCrowd gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. TailwindCrowd krijgt IP-adressen van gebruikers. Wij gebruiken deze informatie om problemen te kunnen analyseren, controles uit te voeren en fraude te onderzoeken. Wij maken gebruik van een verscheidenheid van veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van encryptie en authenticatie tools, om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te handhaven. Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen achter een firewall en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen die nodig zijn om de informatie vertrouwelijk te behandelen. Ondanks deze inspanningen door ons, kan geen enkele gegevensoverdracht via het openbare internet worden gegarandeerd.
  2. De toepassing van cookies kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld via de instellingen van uw internetbrowser. U geeft TailwindCrowd toestemming tot het plaatsen van cookies.
  3. Daarnaast maakt TailwindCrowd gebruik van Google Analytics om niet-persoonlijke statische gegevens over het gebruik van het Online Platform te analyseren. Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van cookies. Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij geen cookies ontvangt.

 

 1. Beveiliging, bewaring en verstrekking aan derden
  1. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt, behoudens als u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen de Investeerder en de Geldlener of als hiertoe een wettelijke noodzaak of verplichting bestaat.
  2. Pojecteigenaren ontvangen de e-mailadressen van hun investeerders alleen indien het project succesvol is gefinancierd. Dit ter afhandeling door de projecteigenaren van de niet geldelijke beloningen.
  3. TailwindCrowd bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, daarbij inbegrepen de kaders voor bewaring en verantwoording die door wetgever en toezichthouders worden gesteld.

 

 1. Vrijwillige verstrekking van gegevens
  1. Alle persoonlijke informatie of content die u vrijwillig openbaar maakt in de openbare ruimtes zijn openbaar beschikbaar en kunnen worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers. U dient voorzichtig te zijn vóór de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens via deze openbare ruimtes.

 

 1. Andere
  1. TailwindCrowd behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op elk moment bij te werken. Updates voor ons privacy beleid worden verzonden naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijk wettelijk benodigde identificatie informatie, ter beschikking te stellen wanneer wij van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, of te voldoen aan, aan ons gestelde wettelijke bepalingen.
  2. Bij wijzigingen in de door u aan TailwindCrowd verstrekte gegevens dient u deze te wijzigen of te verwijderen in alle persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Hiertoe dient u in te loggen en uw profiel aan te passen. Mensen onder de 18 jaar zijn niet toegestaan TailwindCrowd te gebruiken en vallen derhalve niet onder dit privacy-beleid.

 

 1. Vragen
  1. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen: info@tailwindcrowd.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!